Legislatíva - Silver Mine s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Legislatíva

Zákon č.343/2012 Z.z., ktorým mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádzajú nové pojmy a menia sa určité povinnosť pri nakladaní s odpadom.


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013
:

V tejto súvislosti sú zavedené nové pojmy, povinnosti a požiadavky pre všetkých, ktorý tvoria odpad.
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

  • riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

  • obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

  • nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.Z pojmov v zákone č. 343/2012 Z. z sú predmetné hlavne:

§ 2 ods. 23 Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov

§ 2 ods.34 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)]

Biologický odpad, ktorého súčasťou je aj kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ak je separovaný sa následne musí zhodnotiť v zmysle platných predpisov.


Kuchynský odpad je vedľajším živočíšnym produktom ak:


  • pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave -(kategória 1)

  • je určený na kŕmne účely – (kategória 3);

  • je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b) prvý pododsek, na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie (kategória 3) a na nakladanie s ním sa vzťahujú požiadavky Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Úradný vestník EÚ L 300 zo 14.11.2009).Definícia:


„kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat, ale aj tie musia požiadať o povolenie na jeho kŕmenie miestne príslušnú regionálnou veterinárnou a potravinou správou (RVPS). Kuchynský odpad je možné len spracovať v schválených závodoch a zariadeniach ak používajú na spracovanie tlakovú sterilizáciu alebo niektorú zo schválených metód podľa prílohy č. IV nariadenia EÚ č.142/2011 (Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1097/2012 ktorým sa v prípade odosielania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011),  alebo sa kompostuje alebo transformuje v bioplynovej stanici.

Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi, podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy.


Odkazy na legislatívu:


Predpis č. 79/2015 Z. z.       <--- účinnosť od 1.1.2016

Zákon č. 343/2012 Z.z.


Zákon č. 223/2012 Z.z.


Kuchynský odpad


Vedľajšie živočíšne produkty


Materiál kategórie 3

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky