Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - Silver Mine s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Spoločnosť Silver Mine s.r.o. bola založená v roku 2013. Zaoberáme sa vývozom kuchynského biologického odpadu z reštaurácií, bufetov a iných kuchynských zariadení.

Novela zákona o odpadoch - zákon č. 343/2012 Z.z., ustanovila, že o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je povinná postarať sa fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (kuchyňa, reštaurácia). Zodpovednosť za nakladanie s takýmto odpadom je preto určená prevádzkovateľovi kuchyne, ktorá má aj za povinnosť hradiť náklady spojené so zberom kuchynského a reštauračného odpadu, jeho skladovaním, prepravou, likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly.Zabezpečíme Vám zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov - materiál kategórie 3, medzi ktoré patria aj kuchynské odpady a použité potravinárske oleje a tuky.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky